Všeobecná právní způsobilost

Cílem besedy je objasnit rozdíl mezi deliktním jednání nižšího stupně (přestupkem) a jednáním, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy (trestným činem). Beseda se současně dotýká vysvětlení postupu republikové a městské policie při přistižení pachatele, který se dopouští protiprávního jednání a jaké oprávnění může využít policista či strážník vůči řešené osobě. Současně jsou uváděny nejčastější deliktní jednání páchané mládeží na území města Děčín.


Šikana

Beseda upozorňuje žáky na zdánlivě nevinné hry, které mohou končit až spácháním trestného činu. Formou počítačové
prezentace se žáci seznamují s výčtem deliktního jednání, které obsahuje zakázané násilné chování jak na úrovni přestupku tak trestného činu. Beseda se dále dotýká v současné době velmi rozšířeného problému Kyberšikany, jako jsou nadávky, vyhrožování a umísťování nevhodného materiálu na různé sociální sítě, či komunikační programy.


Drogová problematika

Drogová situace na Děčínsku odráží situaci v celé naší republice. Nelze hovořit o katastrofických scénářích, přesto výskyt kriminálních deliktů v této oblasti nelze v žádném případě podceňovat. Nejrozšířenější drogou je marihuana. Ta se bohužel šíří již i mezi žáky druhého stupně základních škol. Druhou nejužívanější drogou je pervitin. Beseda klade důraz na nebezpečné následky plynoucí z užívání drog, tímto se snaží předejít jejich následnému užívání. Současně při prezentaci je používán “drogový kufřík” v němž jsou zahrnuty vzorky cca padesáti omamných látek, jenž jsou rozšířené na území České republiky.


Nutná obrana

Za dobu naší praxe jsme se několikrát setkali s častým výskytem fyzického násilí mezi žáky. V častých případech slovní šarvátky mezi nimi, či různé provokativní akty,  vyústily až k vzájemnému napadení.  Proto jsme do naší nabídky zahrnuli besedu na téma nutná obrana. Zde jsou posluchači seznámeni s trestním právem ve kterém jsou ustanoveny okolnosti ve kterých člověk proti druhému může užít fyzické násilí a nebude trestně odpovědný. Pakliže tyto podmínky nejsou v souladu s trestným zákonem, jedná se vždy o deliktní jednání nižšího, či vyššího stupně. Číst dále


Bezpečné chování a Dopravní výchova

Tyto dvě besedy směřujeme k nejmladším posluchačům, kteří jsou v předškolním věku. Jedná se o soubor informací, který učí děti zásady bezpečného chování při kontaktu s cizí osobou a předáváni potřebných znalostí a dovedností dětem prostřednictvím dopravní výchovy. Číst dále