Přednášky prevence kriminality realizované Městskou policí Děčín jsou součástí komplexu opatření sociální a situační prevence. Jejich cílem je zejména informování dětí a mládeže o možnostech ochrany před přestupkovou a trestnou činností, ale i o následcích jejich vlastního případného protiprávního jednání.

Během přednášek se často vyzdvihují i obecné morální zásady jako nepsaný zákon, který je pro lidskou společnost stejně významný jako psaná legislativa. Součástí přednášek je i dostatečný prostor k diskusi, ve které posluchači mohou vyjádřit svůj názor, ať už je jakýkoliv a to i o ožehavých tématech, například kritika policejní práce a podobně nebo otevřít nové, pro ně zajímavé téma.

Komunikace s posluchači je vždy otevřená a čestná. Informace jsou předkládány v pochopitelné, ale i uvěřitelné formě. Přednášející se přizpůsobuje věku dítěte, jeho inteligenci, prostředí, v němž vyrůstá, nebo se nejčastěji pohybuje apod. Témata i mohou být během besedy současně, z důvodu lepšího pochopení a zapamatování, prezentovaná na projekční tabuli. Preventivní činnost primárně zaměřujeme na studenty středních škol, učilišť a žáky osmých a devátých tříd. Jsme i schopni zareagovat i na poptávku ze strany nízkoprahových spolků pro děti a mládež, školních družin, mateřských školek, apod.